นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

                   นโยบายนายกเทศมนตรีนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ที่จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  1. ต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล อย่างน้อย 1 ปี (รวมทั้งบิดา-มารดาเด็กด้วย)
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

31total visits,1visits today