ประวัติความเป็นมา

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสภาพทั่วไป
          ประวัติโดยสังเขป ปัจจุบันเทศบาลนครรังสิต จัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 แห่ง คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น คณะผู้บริหารโดยการนำของนายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม  นายกเทศมนตรีนครรังสิต จึงมีนโยบายก่อสร้างสถานศึกษาเพิ่มเติม ในนาม “โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการตามวัย การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมวัย และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่ ลดความแออัดของห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งให้เด็กนักเรียนได้มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างเพียงพอ

เทศบาลนครรังสิต จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ขึ้น ตามประกาศเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2558 อาคารโรงเรียนเป็นอาคารตามรูปแบบก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่บริเวณโรงเรียน ขนาดพื้นที่ 300.8 ตารางวา ได้รับบริจาค โดยการเคหะแห่งชาติ (นางวารินทร์ จอกชาวใต้)

อาณาเขต
                   ทิศเหนือ         ติดโรงเรียนสายปัญญารังสิต และพื้นที่ว่างเปล่าบริษัทสินสมุทรและบ่อน้า                        ทิศใต้              ติดถนนเดชาพัฒนา(ชุมชนเดชาพัฒนา)
ทิศตะวันออก  ติดมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยี และถนนพหลโยธิน
ทิศตะวันตก     ติดกับทางรถไฟ

105total visits,1visits today