ครูและบุคลากร

   
นางสาวสุชาดา   คำเพราะ นางสาวเตชินี   ภักดีนารถ
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก
 
นางสาววีรนุช   ศรีสำราญ นางสาวสุภัทรา   อ้นอมร
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/1 ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/1
 
นางสาวลัดดาวัลย์   คงสาตรา นางสาวดวงนภา  เนินผา
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/2 ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/2
   
นางสาวกมลวรรณ   พะธะนะ นางนิลวรรณ   โตสมบัติ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 2/1 ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องอนุบาล 2/1
          นางสาวอรพรรณ  โพธิพิทักษ์              นางสาวกฤติกา  ทองจุล
               ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
          ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 2/2     ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องอนุบาล 2/2
   
นางบุณยณัฐ   ไตรรัตน์ นางบงกช   รัตนะคุณ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 3/1 ผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องอนุบาล 3/1
   
นางปัญญาพร   บ่อพลอยเพชร นางสาวสมหญิง   โป๊ะแก้ว
ตำแหน่ง  แม่ครัว ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

นายภัทรพงศ์   ทักษ์เสถียร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

278total visits,2visits today